รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  053717050 
110ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงนายสังวาลย์ คำจันทร์   
111ดอยลานพิทยานายวศภณ บุรีแก้ว 053694087 
112บ้านกกน้อยวิทยานายสุรินทร์ คำโมนะ   
113บ้านขัวแคร่นางนฤมล พันลุตัน 053716116 
114บ้านจะคือ  053160168 
115บ้านจำบอนนายจุมพล ปริตโตทก 053694039 
117บ้านดงป่าเหมี้ยงนายพิศิษฐ อาษา 053607360 
118บ้านดอยฮางนายอาชัญ ปัญญาบุญ 053718836 
119บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)นายผจญ กุณา 053793028 
120บ้านถ้ำผาตองนายสุกิจ พินิจ 053787448 
121บ้านห้วยทรายขาวนายสมบูรณ์ ยาวิชัย 053737196 
123บ้านท่าสาย  053774593 
124บ้านทุ่งหลวงนายดำเนิน บาลสุข 053737431 
125บ้านนางแลนางคนอง เขื่อนเพชร 053793431 
126บ้านนางแลในนายศราวุธ ธนาคำ 053706050 
127บ้านน้ำลัดนายวิวัฒน์ พิทักษ์สุจรรยา 053713616 
128บ้านบ่อทองนายวิเชียร มังคละ 053771011 
129บ้านป่าก๊อนายศุภสิทธิ์ ลือชา 053678847 
130บ้านปางขอนนางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์   
131บ้านปางคึกนายบัญชา จ๊ะสิงห์ 053726637 
132บ้านปางริมกรณ์นางสุวัฒนา ภูรีโรจน์ 053726203 
133บ้านปางลาวนายยงยุทธ โพธิเลิศ 053735092 
134บ้านป่ายางมนนางพิมพร พิทักษ์สุจรรยา 053742636 
135บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)นายนัทที บุญศรี 053705605 
136บ้านป่าสักไก่นายปรีชา พันธุ์จำเริญ 053605348 
137บ้านป่าแหย่งนายเกต เกี่ยวบ้านหัน   
138บ้านป่าอ้อดอนชัยนายสุทัศน์ อินยาศรี 053673908 
139บ้านปุยคำนายสมคิด สอนนวล 053160031 
140บ้านโป่งเกลือนางสาวจุฑารัตน์ วงค์หนัก 053694066 
141บ้านโป่งช้างนายกิตติพงษ์ จุโลทก 053694025 
142บ้านโป่งนาคำนายพงศ์พิษณุ ชัยวงค์ 053160029 
143บ้านโป่งน้ำร้อนนายวิจิตร คำปุ๊ 053918088 
144บ้านโป่งพระบาทสิบเอกประเวศ พรหมเทศ 053776116 
145บ้านโป่งฮึ้งนายมงคล สิงห์ปัน 053678848 
146ผาขวางวิทยานายสุรเจต ปาลี 053609495 
147บ้านผาลั้ง  053160169 
148บ้านผาเสริฐนายยุทธชัย ชมภูพิทักษ์ 053160027 
150บ้านแม่กรณ์นายขจรศักดิ์ ควรคิด 053726604 
151บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดนายสุรพงษ์ อินทจักร 053787212 
152บ้านรวมมิตรนายพิสิฐ ไชยชนะ 053918633 
153ร่องเบ้อวิทยานายนพดล กาแก้ว 053678538 
154บ้านร่องปลาขาวนายเมษิต กองเงิน 053607073 
155บ้านร่องเผียวนางศรันยา ประใจ 053678530 
157บ้านริมลาวนายจักรพันธ์ ชื่นโชคชัย 053673791 
158บ้านโล๊ะป่าตุ้มนายอินสอน กันนา 053160166 
159บ้านโล๊ะป่าห้านายพิษณุ คามวาสี 053607250 
160บ้านเวียงกลางนายจงรักษ์ สอนแก้ว 053160032 
161บ้านเวียงกือนานายสมพงษ์ ฤทธิแผลง 053674362 
162บ้านสันกลางนายสุทธิพงษ์ ทะระมา 053604005 
163บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)นายสมนึก จันทร์แดง 053711017 
164บ้านสันต้นขามนายภูดิศ ชุณหปราณ 053793671 
165บ้านหนองบัวแดงนายศักดิ์ชัย ไชยชนะ 053735018 
166บ้านหนองหม้อนางปิยนี นันทสมบัติ 053673793 
167ห้วยเจริญวิทยาพันจ่าอากาศเอกพ่ออาสา ศรีทองอ่อน 053607028 
168บ้านห้วยขมนายสมบัติ จักรสมศักดิ์ 053737044 
169บ้านห้วยทรายจ่าสิบเอกสยาม จันปุย 053160030 
170ห้วยพลูพิทยานายเกรียงกมล สมแสง 053705826 
171บ้านห้วยแม่ซ้ายนายชุมพล สนิทวงค์ 053607389 
172บ้านห้วยแม่เลี่ยมนายสงกรานต์ สีมี่ 053609122 
173บ้านหัวดงนายชูชาติ วิศิษฎ์ลานนท์ 053678551 
174บ้านหัวดอยนางสุธีรัตน์ อริเดช 053774147 
175อนุบาลหัวฝายนายอภินันท์ นาระตะ 053719141 
177อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)นายทองเดิน เผ่าดี 053716115 
178บ้านป่ายางหลวงนายสายัณห์ แก้วกิ่งจันทร์ 053674072 
179บ้านโป่งน้ำตกนายสมเดช ชุมภูรัตน์   
180แม่มอญวิทยานายคำนึง ยากองโค 053160170 
181บ้านห้วยชมภู  053918809 
182อนุบาลเชียงรายนายสุวิทย์ บุษรากุล 053711371 
183อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)นายวิทย์ วิชาคำ 053705847 
184อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)นายขจร แก้วตา 053774377 
185แม่ยาววิทยานายสนั่น อินถา 053737341 
187อนุบาลห้วยสักนายวิชัย ไพยารมณ์ 053678528 
204บ้านจอเจริญนางประทับใจ ลครพล 053736762 
205บ้านช่องลมนายสุรินทร์ สุทธดุก 053736515 
206บ้านชัยพฤกษ์นายเดชา ประชุม 053736708 
207บ้านดงมะตื๋นเนินสยามวิทยานายสุกรี เทพชาติ 053918600 
208บ้านดอนนายประทาน พรมรัตน์ 053736701 
210บ้านดอยงามนายพิรุณ แก้วเป็ง 053736517 
211บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยานายสด ไพฑูรย์ 053607320 
213บ้านป่าบงนางอรุณวรรณ เทพดวงแก้ว 053736707 
214บ้านเมืองชุมนายสุรชัย ปันติ 053769228 
216บ้านร่องห้า  053788251 
217เวียงแก้ววิทยา  053607308 
218บ้านเวียงชัยนายบุญมี คำหม้อ 053769101 
219บ้านเวียงเดิมนายบรรจง สิทธิยศ 053725002 
220บ้านศรีเวียงนายกมล สุรินธรรม 053663178 
221บ้านหนองบัวผาบ่มนางพัชรินทร์ ปิจมิตร 053160190 
222อนุบาลเวียงชัยนายบุญส่ง ศรีสายัณห์ 053769222 
223บ้านสมานมิตรนายบุญมี อุ่นเรือน   
302บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)นายอัครวิชช์ มณีจันสุข 053953180 
303บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)  053160003 
304บ้านปงเคียนนายสุนันท์ สีสิงห์ 053160002 
305บ้านป่าซาง  053710330 
306บ้านป่าซางเหนือนายวิชัย สุขเกษม 071835991 
307บ้านโป่งนายสุพัฒน์ เตชาติ 053953028 
308บ้านร่องหวายนายวานิช สุขใจ   
309บ้านห้วยหมากเอียกนายชวลิต หาญกล้า 053607072 
310บ้านห้วยห้างป่าสานายอาทิตย์ ขาววัด 053953382 
311เวียงเชียงรุ้งวิทยานายบุญเรือง จันธิบูลย์ 053720288 
312อนุบาลดงมหาวันนายประหยัด ทัพธานี 053710497 
313บ้านห้วยขี้เหล็กนายยงยุทธ แซ่อึ้ง 053710356 
314อนุบาลเวียงเชียงรุ้งนายชูชาติ อุตอิ่นแก้ว 053953214