รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา 053717050 
110ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงนายจงรักษ์ สอนแก้ว   
111ดอยลานพิทยานายวศภณ บุรีแก้ว 053694087 
112บ้านกกน้อยวิทยานายอดิสร อินสาร   
113บ้านขัวแคร่นายศุภสิทธิ์ ลือชา 053716116 
114บ้านจะคือนายธนากร ดอนแก้ว 053160168 
115บ้านจำบอนนางวรกมล สุตะวงค์ 053694039 
117บ้านดงป่าเหมี้ยง  053607360 
118บ้านดอยฮางนายอาชัญ ปัญญาบุญ 053718836 
119บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)นายผจญ กุณา 053793028 
120บ้านถ้ำผาตอง  053787448 
121บ้านห้วยทรายขาว  053737196 
123บ้านท่าสายนายเดชา ประชุม 053774593 
124บ้านทุ่งหลวงนายยุทธชัย ชมภูพิทักษ์ 053737431 
125บ้านนางแลนายจุมพล ปริตโตทก 053793431 
126บ้านนางแลในนายศราวุธ ธนาคำ 053706050 
127บ้านน้ำลัดนายวิวัฒน์ พิทักษ์สุจรรยา 053713616 
128บ้านบ่อทองนางวิจิตรา จันโจ้ก 053771011 
129บ้านป่าก๊อว่าที่ร้อยตรีจารึก สมประสงค์ 053678847 
130บ้านปางขอนนางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์   
131บ้านปางคึกนางอัจฉราภรณ์ บัวนวล 053726637 
132บ้านปางริมกรณ์นายมานิตย์ ถูนาแก้ว 053726203 
133บ้านปางลาวนายยงยุทธ โพธิเลิศ 053735092 
134บ้านป่ายางมนนางพิมพร พิทักษ์สุจรรยา 053742636 
135บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพดี อุ่นกาศ 053705605 
136บ้านป่าสักไก่นายสุกิจ พินิจ 053605348 
137บ้านป่าแหย่งนางสาวปวีณ์รัตน์ อนุภาพ   
138บ้านป่าอ้อดอนชัยนายสุทัศน์ อินยาศรี 053673908 
139บ้านปุยคำนายสมคิด สอนนวล 053160031 
140บ้านโป่งเกลือนายยงยุทธ แซ่อึ้ง 053694066 
141บ้านโป่งช้าง  053694025 
142บ้านโป่งนาคำนายพงศ์พิษณุ ชัยวงค์ 053160029 
143บ้านโป่งน้ำร้อนนายวิจิตร คำปุ๊ 053918088 
144บ้านโป่งพระบาทสิบเอกประเวศ พรหมเทศ 053776116 
145บ้านโป่งฮึ้งนายอนุพงค์ คำน้อย 053678848 
146ผาขวางวิทยานายสุรเจต ปาลี 053609495 
147บ้านผาลั้งนายรชวิศว์ บุญธรรม 053160169 
148บ้านผาเสริฐนายสุวัฒน์ พลนรัตน์ 053160027 
150บ้านแม่กรณ์นายขจรศักดิ์ ควรคิด 053726604 
151บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดนายสุวิทย์ บุษรากุล 053787212 
152บ้านรวมมิตรนายพิษณุ คามวาสี 053918633 
153ร่องเบ้อวิทยานางศรันยา ประใจ 053678538 
154บ้านร่องปลาขาวนายพงษ์พิสิทธิ์ ติ๊บมา 053607073 
155บ้านร่องเผียวพันจ่าอากาศเอกพ่ออาสา ศรีทองอ่อน 053678530 
157บ้านริมลาวนายจักรพันธ์ ชื่นโชคชัย 053673791 
158บ้านโล๊ะป่าตุ้มนายอินสอน กันนา 053160166 
159บ้านโล๊ะป่าห้านายพิทักษ์ ไชยะป๋าน 053607250 
160บ้านเวียงกลางนางสาวพรสวรรค์ ทวีสวัสดิ์ 053160032 
161บ้านเวียงกือนานายอัครวิชช์ มณีจันสุข 053674362 
162บ้านสันกลางนายสุทธิพงษ์ ทะระมา 053604005 
163บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)นายระดับ ตาเต 053711017 
164บ้านสันต้นขามนางพัชรินทร์ ปิจมิตร 053793671 
165บ้านหนองบัวแดงนายวทัญญู ปูคำ 053735018 
166บ้านหนองหม้อนางปิยนี นันทสมบัติ 053673793 
167ห้วยเจริญวิทยา  053607028 
168บ้านห้วยขมนายบัญชา จ๊ะสิงห์ 053737044 
169บ้านห้วยทรายจ่าสิบเอกสยาม จันปุย 053160030 
170ห้วยพลูพิทยานายดำเนิน บาลสุข 053705826 
171บ้านห้วยแม่ซ้ายนายนัทที บุญศรี 053607389 
172บ้านห้วยแม่เลี่ยมนายสงกรานต์ สีมี่ 053609122 
173บ้านหัวดงนายสุทธิกิตติ์ จังหาร 053678551 
174บ้านหัวดอยนายสังวาลย์ คำจันทร์ 053774147 
175อนุบาลหัวฝายนางนฤมล พันลุตัน 053719141 
177อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)นายทองเดิน เผ่าดี 053716115 
178บ้านป่ายางหลวงนางพัฒนาพร ไชยสิทธิ์ 053674072 
179บ้านโป่งน้ำตกนายภูดิศ ชุณหปราณ   
180แม่มอญวิทยานายคำนึง ยากองโค 053160170 
181บ้านห้วยชมภูนายสิทธิพงษ์ รัตนชัยศิลป์ 053918809 
182อนุบาลเชียงรายนายสมนึก จันทร์แดง 053711371 
183อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)นายศักดิ์ชัย ไชยชนะ 053705847 
184อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)นายขจร แก้วตา 053774377 
185แม่ยาววิทยานายสุรินทร์ คำโมนะ 053737341 
187อนุบาลห้วยสักนายวิชัย ไพยารมณ์ 053678528 
204บ้านจอเจริญนายทรงวุฒิ เทพรักษา 053736762 
205บ้านช่องลมนายธนสร ใจเสาร์ดี 053736515 
206บ้านชัยพฤกษ์นายชัยวัฒน์ สกุลวิไล 053736708 
207บ้านดงมะตื๋นเนินสยามวิทยานางวิลาสินี จันทร์ลือ 053918600 
208บ้านดอนนายสุรินทร์ สุทธดุก 053736701 
210บ้านดอยงาม  053736517 
211บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยานางอรุณวรรณ เทพดวงแก้ว 053607320 
213บ้านป่าบงนายศรีวรรณ ตุ้ยต๋า 053736707 
214บ้านเมืองชุมนายสุรชัย ปันติ 053769228 
216บ้านร่องห้าว่าที่ร้อยตรีหญิงทิชากร ไชยชมภู 053788251 
217เวียงแก้ววิทยานายสุกรี เทพชาติ 053607308 
218บ้านเวียงชัยนายบุญมี คำหม้อ 053769101 
219บ้านเวียงเดิมนายสด ไพฑูรย์ 053725002 
220บ้านศรีเวียง  053663178 
221บ้านหนองบัวผาบ่มนายธนาวัฒน์ บัวผัน 053160190 
222อนุบาลเวียงชัยนางประทับใจ ลครพล 053769222 
223บ้านสมานมิตรนายชนก แสนติยศ   
302บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐธยาน์ ธนินชวโร 053953180 
303บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)นางปิยะพร ใจกล้า 053160003 
304บ้านปงเคียนนายอาทิตย์ ขาววัด 053160002 
305บ้านป่าซางนางสาวชลิตตา สิงห์สุข 053710330 
306บ้านป่าซางเหนือสิบตำรวจโทเอกชัย จันทาพูน 071835991 
307บ้านโป่งนายบุญรัตน์ พิมขาลี 053953028 
308บ้านร่องหวายนายอำนาจ ธิโนชัย   
309บ้านห้วยหมากเอียกนายวิชัย สุขเกษม 053607072 
310บ้านห้วยห้างป่าสานางสาวอภิญญา ถาแก้ว 053953382 
311เวียงเชียงรุ้งวิทยานายบุญเรือง จันธิบูลย์ 053720288 
312อนุบาลดงมหาวันนายประหยัด ทัพธานี 053710497 
313บ้านห้วยขี้เหล็กนายองครักษ์ ณ อุบล 053710356 
314อนุบาลเวียงเชียงรุ้งนายสุพัฒน์ เตชาติ 053953214