รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1นายมรกต อนุเคราะห์ 053717050 
110ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงนายพิทักษ์ ไชยะป๋าน   
111ดอยลานพิทยานายราเชนทร์ ติ๊บแก้ว 053694087 
112บ้านกกน้อยวิทยานายอดิสร อินสาร   
113บ้านขัวแคร่นายบุญรัตน์ พิมขาลี 053716116 
114บ้านจะคือ  053160168 
115บ้านจำบอนนายพิษณุ พลอยศรี 053694039 
117บ้านดงป่าเหมี้ยง  053607360 
118บ้านดอยฮางนายจุมพล ปริตโตทก 053718836 
119บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)นายสุทธิพงษ์ ทะระมา 053793028 
120บ้านถ้ำผาตอง  053787448 
121บ้านห้วยทรายขาวนางสาวถนอมศรี ธนศักดิ์สุวรรณ 053737196 
123บ้านท่าสายนายเดชา ประชุม 053774593 
124บ้านทุ่งหลวงนายยุทธชัย ชมภูพิทักษ์ 053737431 
125บ้านนางแลพันจ่าอากาศเอกพ่ออาสา ศรีทองอ่อน 053793431 
126บ้านนางแลในนายธนาวัฒน์ บัวผัน 053706050 
127บ้านน้ำลัดนางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์ 053713616 
129บ้านป่าก๊อนางสาวหทัยกานต์ ไทยนิยม 053678847 
130บ้านปางขอนนางสาววิยะดา ดำรงค์เมือง   
131บ้านปางคึกนายอำนาจ ธิโนชัย 053726637 
132บ้านปางริมกรณ์นายสุวัฒน์ พลนรัตน์ 053726203 
133บ้านปางลาวว่าที่ร้อยตรีจารึก สมประสงค์ 053735092 
134บ้านป่ายางมนนายยงยุทธ แซ่อึ้ง 053742636 
135บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)ว่าที่ร้อยตรีหญิงยลรวิภา พรจรัสชัย 053705605 
136บ้านป่าสักไก่นายสุกิจ พินิจ 053605348 
137บ้านป่าแหย่งนายณรงค์ฤทธิ์ ระวังศรี   
138บ้านป่าอ้อดอนชัย  053673908 
139บ้านปุยคำนายสมคิด สอนนวล 053160031 
140บ้านโป่งเกลือนางสาวอภิญญา ถาแก้ว 053694066 
141บ้านโป่งช้าง  053694025 
142บ้านโป่งนาคำนางพิมพ์พัฑรา เมืองอินทร์ 053160029 
143บ้านโป่งน้ำร้อนนายวิจิตร คำปุ๊ 053918088 
144บ้านโป่งพระบาทนายอานนท์ ปันทะเสน 053776116 
145บ้านโป่งฮึ้งนายอนุพงค์ คำน้อย 053678848 
146ผาขวางวิทยานายสุรเจต ปาลี 053609495 
147บ้านผาลั้งนางวิจิตรา จันโจ้ก 053160169 
148บ้านผาเสริฐนางสาวอรทัย ศิริลักษณ์ 053160027 
150บ้านแม่กรณ์นางพัฒนาพร ไชยสิทธิ์ 053726604 
151บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดนายธาทัธ วงค์อารยกร 053787212 
152บ้านรวมมิตรนายมานิตย์ ถูนาแก้ว 053918633 
153ร่องเบ้อวิทยานางศรันยา ประใจ 053678538 
154บ้านร่องปลาขาวนางสาวจันธิมา ทรายสาลี 053607073 
155บ้านร่องเผียวนายสรรจร จอมคำ 053678530 
157บ้านริมลาวนายจักรพันธ์ ชื่นโชคชัย 053673791 
158บ้านโล๊ะป่าตุ้ม  053160166 
159บ้านโล๊ะป่าห้านายวสุรัตน์ เขื่อนแสง 053607250 
160บ้านเวียงกลางนางสาวพรสวรรค์ ทวีสวัสดิ์ 053160032 
161บ้านเวียงกือนานางสาวปวีณ์รัตน์ อนุภาพ 053674362 
162บ้านสันกลางนายชัยวัฒน์ สกุลวิไล 053604005 
163บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)นายสุพัฒน์ เตชาติ 053711017 
164บ้านสันต้นขามนางพัชรินทร์ ปิจมิตร 053793671 
165บ้านหนองบัวแดงนายวทัญญู ปูคำ 053735018 
166บ้านหนองหม้อว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐธยาน์ ธนินชวโร 053673793 
167ห้วยเจริญวิทยานายกิตติพงษ์ โฆทวี 053607028 
168บ้านห้วยขมนายพงศ์พิษณุ ชัยวงค์ 053737044 
169บ้านห้วยทรายจ่าสิบเอกสยาม จันปุย 053160030 
170ห้วยพลูพิทยาว่าที่ร้อยตรีหญิงทิชากร ไชยชมภู 053705826 
171บ้านห้วยแม่ซ้ายนายนัทที บุญศรี 053607389 
172บ้านห้วยแม่เลี่ยมนายสงกรานต์ สีมี่ 053609122 
173บ้านหัวดงนายเกษม แลวงค์นิล 053678551 
174บ้านหัวดอยนายสังวาลย์ คำจันทร์ 053774147 
175อนุบาลหัวฝายนางนฤมล พันลุตัน 053719141 
177อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)นายธนากร ดอนแก้ว 053716115 
178บ้านป่ายางหลวงนายรชวิศว์ บุญธรรม 053674072 
179บ้านโป่งน้ำตก    
180แม่มอญวิทยานางสาวจิราวรรธ โสดา 053160170 
181บ้านห้วยชมภูนายสิทธิพงษ์ รัตนชัยศิลป์ 053918809 
182อนุบาลเชียงรายนายพิษณุ คามวาสี 053711371 
183อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)นางอัจฉราภรณ์ บัวนวล 053705847 
184อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)นางวรกมล สุตะวงค์ 053774377 
185แม่ยาววิทยานายสุรินทร์ คำโมนะ 053737341 
187อนุบาลห้วยสักนายรชฏ อิ่นคำ 053678528 
204บ้านจอเจริญนายธนสร ใจเสาร์ดี 053736762 
205บ้านช่องลม  053736515 
206บ้านชัยพฤกษ์  053736708 
207บ้านดงมะตื๋นเนินสยามวิทยานางวิลาสินี จันทร์ลือ 053918600 
208บ้านดอนนายสุกรี เทพชาติ 053736701 
210บ้านดอยงาม  053736517 
211บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยานางอรุณวรรณ เทพดวงแก้ว 053607320 
213บ้านป่าบงนางณัฐรภา สุภาอินทร์ 053736707 
214บ้านเมืองชุมนายบุญมี คำหม้อ 053769228 
217เวียงแก้ววิทยา  053607308 
218บ้านเวียงชัยนางปิยะพร ใจกล้า 053769101 
219บ้านเวียงเดิมนางอัญชิษฐา ตนภู 053725002 
220บ้านศรีเวียง  053663178 
221บ้านหนองบัวผาบ่มนายแมน ตนภู 053160190 
222อนุบาลเวียงชัยนางประทับใจ ลครพล 053769222 
223บ้านสมานมิตรนายชนก แสนติยศ   
302บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)นายสุกัญพล วันดี 053953180 
303บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)นางสาวธนพร พิกุล 053160003 
304บ้านปงเคียนนายอาทิตย์ ขาววัด 053160002 
305บ้านป่าซางนายสมภพ ใจยา 053710330 
306บ้านป่าซางเหนือนางสุณี ศรีมูล 071835991 
307บ้านโป่งนายเอกรินทร์ เต๋จ๊ะ 053953028 
308บ้านร่องหวายนายเนติวิทย์ วิชา   
309บ้านห้วยหมากเอียกว่าที่ร้อยตรีวุฒินัย ประชานุเคราะห 053607072 
310บ้านห้วยห้างป่าสานายเกรียงศักดิ์ ยุทโท 053953382 
311เวียงเชียงรุ้งวิทยานายองครักษ์ ณ อุบล 053720288 
312อนุบาลดงมหาวันนายประหยัด ทัพธานี 053710497 
313บ้านห้วยขี้เหล็ก  053710356 
314อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง  053953214